نکته 1:بیماری آلكاپتونوريا نوعی بيماري ارثی است. ادرار افراد مبتلا به این بيماري در مجاورت هوا سياه مي شود، زيرا  در آن ماده اي
بنام هموجنتيسيك اسید وجود دارد. در ادرار افراد سالم اين اسيد وجود ندارد،زيرا آنزيم مخصوصي آن را تجزيه مي كند،بنابراين
اين بيماري يك نقص آنزيمي ارثي است.

تست1) علت بيماري آلكاپتونوريا كدام است؟
1
- اختلال هورمونی ارثي          2- اختلال ایمنی ارثي            3- نقص آنزيمي ارثي                    4- نقص آنزيمي اکتسابی

تست2) در بیمار مبتلا به آلكاپتونوريا کدام يك وجود ندارد؟
1- هموجنتيسيك اسيد در ادرار                                                 2- آنزيم تولید کننده هموجنتيسيك اسيد
3- نقص ژنی                                                                         4- آنزيم تجزيه کننده هموجنتيسيك اسيد

نكته2:كپك نوروسپورا نوعی قارچ هاپلوئيد است كه در لوله آزمایش حاوی مخلوط رقیق از انواع نمک ها + كمي شكر + يك نوع ویتامین بنام بيوتين رشد مي كند.به این محیط رشد محیط حداقل مي گویند.

تست1) كپك نوروسپورا از نظر عدد كروموزومي چگونه است و بطور معمول در محیط كشت حداقل آن کدام ویتامین باید وجود داشته
باشد؟
1- ديپلوئيد- بيوتين           2- ديپلوئيد- متيونين               3- هاپلوئيد- بيوتين                   4- هاپلوئيد- متيونين

تست2) بطور معمول كپك نوروسپورا قادر به ساختن کدام نمي باشد؟
1- سیترولین                    2- آرژينين                            3- بيوتين                              4- ارنيتين

نكته3:كپك نوروسپورا براي رشد احتیاج به آرژينين دارد كه آن را طی مسیر متابوليكي زیر تولید مي كند.
             آرژينين      
آنزيم3      سیترولین         آنزيم2         ارنيتين       آنزيم1        پیش ماده X 

تست1) در كپك نوروسپورا زنجیره اي بودن واکنش های تولید کننده آرژينين از پیش ماده بعلت دخالت کدام است؟
1- اشعه                       2- آنزيم                       3- بيوتين   

نكته4:بيدل و تاتوم در آزمایشات خود از پرتوهاي x براي ایجاد جهش در هاگ ها استفاده کردند.بعضی از هاگ های پرتو دیده نمي توانستند
در محيط كشت حداقل رشد کنند و فقط در صورتی رشد مي کردند كه به محیط كشت آنها بعضی از مواد آلي اضافه شود(محیط كشت
غنی شده) هاگ های جهش يافته 3 دسته اند:
گروه اول:در صورتي قادر به رشد بودند كه به محيط كشت حداقل ارنيتين، سيترولين يا آرژنين اضافه شود            در اين گروه
             آنزيم 1 وجود ندارد.
گروه دوم:در صورتي قادر به رشد بودند كه به محيط حداقل سيترولين يا آرژينين اضافه شود               در اين گروه آنزيم
2 وجود ندارد.
گروه سوم:در صورتي قادر به رشد بودند كه به محيط حداقل آرژينين اضافه شود                    در اين گروه آنزيم3 وجود ندارد.
بيدل و تاتوم از اين آزمايش ها نتيجه گرفتند كه وقتي يك ژن آسيب مي بيند توليد يك آنزيم خاص نيز در سلول متوقف مي شود.بعبارت
ديگر هر ژن از طريق توليد يك آنزيم تأثير خود را اعمال مي كند، كه آن را نظريه يك ژن                 يك آنزيم ناميدند.اين نظريه بعدا
تبديل به نظريه يك ژن                 يك زنجيره پلي پپتيدي شد. 

تست1) فرضيه يك ژن يك آنزيم به جه صورتي تغيير يافت؟
1- يك ژن             دو آنزيم                                                                  2- يك ژن                 چند آنزيم                                           3- يك ژن            چند رشته پلي پپتيدي                                                   4- يك ژن                يك رشته پلي پپتيدي

تست2) در آزمايش بيدل و تاتوم هاگ هاي كپك مواجهه يافته با اشعه x چگونه بودند؟
1- هيچ كدام قادر به رشد در محيط حداقل نبودند                                 2- برخي قادر به رشد در محيط حداقل نبودند
3- همگي قادر به رشد در محيط حداقل بودند                                      4- همگي قادر به رشد در محيط غني شده با سيترولين بودند

تست3) نتيجه آزمايشات بيدل و تاتوم پيدايش كدام نظريه بود؟
1- يك ژن         يك آنزيم       2- يك ژن           يك رشته پلي پپتيدي       3- تغيير گونه ها          4- صفات غالب و مغلوبي

نكته5: DNA ماده ژنتيك و محل ذخيره اطلاعات است. اطلاعات در DNA بصورت رمز ذخيره شده اند. منظور از رمز علايمي است كه از
آن ها براي ذخيره سازي و انتقال اطلاعات استفاده مي شود. ساختار
DNA فقط از چهار نوع نوكلئوتيد تشكيل شده است بنابراين زبان
DNA بصورت يك الفباي چهار حرفي T،A،G،C مي باشد.

نكته6: اگر هر نوكلئوتيد علامت رمز يك آمينواسيد باشد فقط براي 4 آمينواسيد رمز داريم                            
در صورتيكه رمز 2 حرفي باشد، 16 نوع رمز خواهيم داشت و فقط براي 16 آمينواسيد رمز خواهيم داشت.
در صورتيكه رمز 3 حرفي باشد، 64 رمز 3 حرفي بدست مي آيد كه بيشتر از تعداد رمز لازم يعني 20 عدد خواهد بود. بنابراين رمز هاي
DNA 3 حرفي مي باشند كه در اين صورت بعضي از آمينواسيد ها ممكن است بيشتر از يك رمز داشته باشند

تست1) سلولي حاوي نوكلئوتيد هاي A ، T ،G وC مي باشد. در بين انواع رمز هاي ممكن نسبت فراواني رمز هاي سيتوزين دار چقدر است؟
1- 32/9                     2- 64/27                          3- 32/15                          4- 64/37

تست2) كدام نوكلئوتيد جزؤ الفباي 4 حرفي زبان مولكول DNA نيست؟
1-
T                          2- G                          3- C                         4- U

نكته7:اندازه گيري هاي گوناگون نشان داده اند كه در سلول هايي كه در آنها فعاليت پروتئين سازي شديد است، RNA فراواني هم يافت
مي شود و بر عكس، از طرفي هم در هسته يافت مي شود و هم در سيتوپلاسم بر اين اساس دانشمندان به اين نتيجه رسيدند كه مولكول
RNA بعنوان مولكول ميانجي بين DNA و ريبوزوم عمل مي كند.
در سلول 3 نوع
RNA وجود دارد:
                          1-
RNA پيك (mRNA) : اين نوع RNA اطلاعات را از DNA به ريبوزوم منتقل مي كند.
اتواع
 RNA        2- RNA ناقل (tRNA) : اين مولكول آمينو اسيد ها را به ريبوزوم منتقل مي كند.
                          3-
RNA ريبوزومي (rRNA) : در ساختار ريبوزوم شركت دارد.

تست1) براي ساختن پروتئين ها كدام نوع RNA اطلاعات موجود در DNA را كه در هسته وجود دارد به ريبوزوم ها كه در سيتوپلاسم
هستند حمل مي كند؟
1- ناقل                     2- پيك                        3- ريبوزومي                             4- پلي مراز

تست2) كداميك بطور مستقيم در ساختن پروتئين نقش ندارد؟
1-
DNA                     2-  mRNA                        3-tRNA                          4- rRNA

نكته8: ساخته شدن RNA از روي DNA را رونويسي مي گويند.رونويسي اولين قدم براي ساختن پروتئين است.رونويسي به كمك
آنزيم
RNA پلي مراز انجام مي شود.در سلول هاي پروكاريوتي فقط يك نوع آنزيم RNAپلي مراز وجود دارد ولي در سلول هاي
يوكاريوتي 3 نوع آنزيم
RNA پلي مراز 1  و  2   و 3      وجود دارد.
RNA پلي مراز  1                             رونويسي ژن هاي rRNA
RNA پلي مراز 2                              رونويسي ژن هاي mRNA و برخي از RNA هاي كوچك
RNA پلي مراز  3                             رونويسي ژن هاي tRNA و برخي از RNA هاي كوچك

تست1) در همانند سازي مولكول DNA و در رونويسي بترتيب كدام رشته هاي DNA بعنوان الگو عمل مي كنند؟
1- هر دو رشته
يكي از دو رشته                                             2- يكي از دو رشته هر دو رشته
3- هر دو رشته
هر دو رشته                                                   4- يكي از دو رشته يكي از دو رشته

تست2) چند نوع RNA پلي مراز در ساخته شدن ريبوزوم در پارامسي شركت مي كند؟
1- 1                                2-2                          3-3                             4-4

نكته9:مراحل رونويسي :
1- رونويسي با اتصال
RNA پلي مراز به قسمتي از ژن بنام راه انداز ژن شروع مي شود. راه انداز قسمتي از DNA است كه به RNAپلي مراز امكان مي دهد رونويسي را از محل صحيح آغاز كند و مثلا اين كار را از وسط ژن شروع نكند. راه انداز در نزديكي
جايگاه آغاز رونويسي قرار دارد. جايگاه آغاز رونويسي به اولين نوكلئوتيدي از
DNA گفته مي شود كه رونويسي مي شود.
2-
RNAپلي مراز دو رشته DNA را از يكديگر باز مي كند.
3-
RNAپلي مراز همچون قطاري كه روي ريل حركت مي كند در طول نوكلوتيد هاي DNA به حركت در مي آيد و در مقابل
هر باز، باز مكمل آن را قرار مي دهد. پس از رونويسي
DNA ، RNA پلي مراز و mRNA تازه ساخته شده از يكديگر جدا مي شوند

تست1) كدام گزينه قسمتي از DNA است كه به آنزيم RNA پلي مراز امكان مي دهد كه رونويسي را از مكان صحيح شروع كند؟
1- پروتئين مهار كننده                  2- راه انداز                   3- اپراتور                     4- ژن ساختاري

تست2) جايگاه پايان رونويسي داراي قند ................................................
1- ريبوز بوده و رونويسي نمي شود.                               2- دئوكسي ريبوز بوده و رونويسي نمي شود.
3- ريبوز بوده و رونويسي مي شود.                                4- دئوكسي ريبوز بوده و رونويسي مي شود.

تست3) در فرآيند رونويسي در مقابل دئوكسي نوكلئوتيد آدنين دار در مولكول RNA كدام قرار مي گيرد؟
1- دئوكسي نوكلئوتيد يوراسيل دار                                      2- دئوكسي نوكلئوتيد تيمين دار
3- ريبو نوكلئوتيد يوراسيل دار                                           4- ريبو نوكلئوتيد تيمين دار

نكته10: تفاوت همانند سازي و رونويسي:
1- در همانند سازي هر دو رشته
DNA بعنوان الگو عمل مي كنند در صورتيكه در رونويسي يكي از دو رشته بعنوان الگو عمل مي كند.
2- در همانند سازي مولكول جديد
DNA مي باشد ولي در رونويسي مولكول جديد RNA است.

تست1) در فرآيند هاي همانند سازي و رونويسي به ترتيب چه مولكول هايي بوجود مي آيند؟
1-
DNA-DNA                 2- DNA-RNA                3- RNA-DNA               4- RNA-RNA

نكته11:نيرنبرگ و همكارانش اولين كساني بودند كه موفق به كشف رمز DNA شدند.آنان انواع خاصي از مولكول هاي mRNA را ساختند
در لوله ي آزمايشي كه آمينواسيد ها و تعدادي آنزيم وجود داشته باشد ،
mRNA مي تواند زنجيره اي از آمينواسيد ها را بسازد.حال در
صورتيكه نوع نوكلئوتيدهاي
mRNA و رشته پلي پپتيدي كه ساخته شده است مشخص باشد پيام mRNA معلوم مي شود.نيرنبرگ با
ساختن
mRNA اي كه فقط باز اوراسيل داشت رشته پلي پپتيدي ساختن كه فقط از آمينواسيد فنيل آلانين تشكيل شده بود.بنابراين معلوم شد كه UUU رمز فنيل آلانين است.
رمز پايان:
UAA-UAG-UGA                            رمز شروع ( متيونين) : AUG

 

نكته12: مولكول tRNA ساختاري شبيه برگ شبدر دارد.از اين رو به چنين ساختاري برگ شبدري گفته مي شود. دقت كنيد كه مولكول tRNA تك رشته اي است و بخش هاي دو رشته اي موجود در شكل نتيجه ي تا خوردگي مولكول tRNA روي خود حاصل شده است
در برگ مياني سه باز وجود دارند كه با هيچ باز ديگري از
tRNA   جفت نشده اند ، اين سه باز را آنتي كدون مي نامند . آنتي كدون تعيين مي كند كه آن tRNA چه آمينو اسيد ي را بايد حمل كند . در سوي ديگر مولكول tRNA جايگاه پذيرنده ي آمينواسيد قرار دارد
ساختار 3 بعدي
tRNAدر سلول شبيه حرف L است.

تست1) در انواع tRNA ها كدام متفاوت است؟
1- توالي آنتي كدون                 2- ساختار
L                     3- جايگاه اتصال آمينواسيد                   4- ساختار برگ شبدري

نكته13: هر آنتي كدون در tRNA مكمل يكي از كدون هاي mRNA است كه خود اين كدون از روي كدهاي موجود در DNA رونويسي شده است.

تست1) اگر توالي آنتي كدون هاي يك tRNA ، CAU باشد كدون مربوط به آن را روي mRNA چيست ؟
1-
GUA                 2- GTA                    3- GUT                  4- GAU 

نكته14) فرآيند ترجمه را مي توان در سه مرحله ي آغاز ، ادامه و پايان بررسي كرد. فرآيند ترجمه همانند ديگر فرآيند هاي سنتزي درون سلول
نيازمند آنزيم و انرژي است.
مرحله آغاز: 1- بخش كوچكتر ريبوزوم در مجاورت كدون آغاز به
mRNA متصل ميشود.كدون آغاز AUG است و متيونين را رمز مي كند.
2- اولين
tRNA كه tRNA آغاز گر نام دارد و ناقل متيونين است با كدون آغاز رابطه مكملي بر قرار مي كند.
3- بخش بزرگ ريبوزوم به بخش كوچك مي پيوندد و ساختار ريبوزوم براي ترجمه كامل مي شود.هر ريبوزوم دو جايگاه دارد:
1- جايگاه
P = براي پلي پپتيد در حال ساخت              2- جايگاه T = براي آمينو اسيد

تست1) در آغاز پروتئين سازي بخش كوچك ريبوزوم به كدام گزينه متصل مي شود و tRNA آغازگر ناقل كدام آمينواسيد است؟
1-
tRNA لوسين     2- mRNA- متيونين      3- RNA ريبوزومي فنيل آلانين       4- tRNA- متيونين

تست2) بخش كوچكتر ريبوزوم در مجاورت كدام رمز به mRNA متصل مي شود؟
1-
CCA                 2- GGU               3- AUG                        4- CAU

نكته15: 1- مرحله ادامه : با ورود tRNA حامل دومین  آمينو اسيد به جايگاه A مرحله دوم شروع مي شود.
    2- آمينواسيد موجود در جايگاه
P از tRNA جدا شده و با آمينواسيد موجود در جايگاه A پيوند پپتيدي بر قرار مي كند.
   3-
tRNA جايگاه P را ترك مي كند و جابجايي رخ مي دهد و ريبوزوم به اندازه يك كدون در طول mRNA به پيش مي رود.
   4-
tRNA  موجود در جايگاه A همراه با پلي پپتيدي كه حمل مي كند به جايگاه P منتقل مي شود.در نتيجه جايگاه A خالي مي شود
    و آمادگي پذيرش
tRNA بعدي را كسب مي كند.

تست1) در فرآيند ترجمه با خالي شدن جايگاه P ريبوزوم چه اتفاقي مي افتد؟
1- جابجايي ريبوزوم و
mRNA نسبت به هم                               2- انتقال رشته پلي پپتيدي از جايگاه A به P 
3- انتقال
tRNA از جايگاه A به P                                            4- جابجايي ريبوزوم و tRNA نسبت به هم

تست2) در ابتداي ترجمه كداميك از وقايع زير ديرتر از سايرين رخ مي دهد؟
1- اتصال جزء بزرگ ريبوزوم به جزء كوچكتر                            2- بر قراري پيوند پپتيدي بين اولين و دومين آمينواسيد
3- جدا شدن دومين آنتي كدون از كدون                                 4- ورود اولين رمز به جايگاه
A ريبوزوم

 

نكته16: مرحله پايان : وقتي يكي از كدون هاي پايان درون جايگاه A قرار گيرد ترجمه پايان مي پذيرد، چون هيچ tRNA اي براي كدون هاي پايان وجود ندارد. در اين حالت دو بخش ريبوزوم ، mRNA و پروتئين ساخته شده از يكديگر جدا مي شوند.

تست1) آخرين عمل در فرآيند ترجمه كدام است؟
1- قرار گرفتن آخرين
tRNA در جايگاه A                     2- انتقال رشته پلي پپتيدي از جايگاه P به A
3- قرار گرفتن عامل پايان ترجمه درون جايگاه
A              4- اتصال آخرين tRNA به كدون پايان

تست2) اگر زنجيره mRNA داراي 66 نوكلئوتيد باشد ، چند آمينواسيد را مي تواند بهم متصل كند؟
1- 33                             2- 22                              3- 133                              4- 198

تست3) در صورتيكه بخشي از مولكول DNA يوكاريوتي داراي 190 نوكلئوتيد باشد پلي پپتيدي كه با رمز هاي آن ساخته مي شود حداكثر چند آمينواسيد خواهد داشت؟
1- 30                           2- 33                               3- 60                               4- 63  

نكته17:در يوكاريوت ها RNA اي كه مستقيما در نتيجه فعاليت RNA پلي مراز حاصل مي شود، mRNA اوليه ناميده مي شود. اين
RNA پس از تغييراتي كه متحمل مي شود به mRNA بالغ تبديل و براي ترجمه به سيتوپلاسم فرستاده مي شود. يكي از تغييرات
در اغلب
RNA هاي يوكاريوتي كوتاه شدن مولكول RNA است.
اگزون= مناطقي كه رونوشت آنها در
mRNA بالغ باقي مي ماند.
اينترون= مناطقي كه رونوشت آنها حذف مي شود.
به اين گونه ژن ها ، ژن گسسته مي گويند.

تست1) مناطقي از DNA كه رونوشت آنها در mRNA باقي مي ماند و مناطقي كه رونوشت آنها حذف مي شود به ترتيب چه ناميده مي شوند؟
1-اينترون-اگزون            2- وكتور-پلازميد               3- ژنوم-كلون                       4- اگزون-اينترون  

تست2) در كداميك از RNA حاصل از رونويسي رونوشت اينترون قطع نمي شود؟
1- فيبروبلاست                    2- پارامسي                     3- مننگوكوك                      4- نوروسپورا

تست3) حذف اينترون ها از mRNA اوليه در كجاي سلول انجام مي شود؟
1- هسته                          2- سيتوپلاسم                              3- ريبوزوم                     4- ميتوكندري

نكته18: باكتري E.coli مي تواند در غياب گلوكز از لاكتوز هم بعنوان منبع انرژي استفاده كند.اين باكتري در دستگاه گوارش ما زندگي
مي كند.وقتي ما يك محصول لبني مي خوريم در اين هنگام اين باكتري با ساختن آنزيم هاي لازم كه براي جذب و تجزيه لاكتوز لازم است از اين قند بعنوان منبع انرژي استفاده مي كند.

تست1) كدام مرحله در فرآيند توليد انرژي از لاكتوز در E.coli بر سايرين مقدم است؟
1- تجزيه لاكتوز به گلوكز و گالاكتوز                                                    2- ساختن آنزيم هاي جذب و تجزيه لاكتوز
3- روشن شدن ژن هاي سازنده آنزيم هاي جذب و تجزيه لاكتوز
                  4- افزايش تعداد باكتري هاي E.coli

تست2) براي بيان ژن هاي تجزيه كننده لاكتوز در E.coli كدام شرايط لازم است؟
1- حضور قند لاكتوز در محيط باكتري                          2- حضور گلوكز در محيط باكتري
3- عدم حضور گالاكتوز در محيط باكتري                     4- خاموش شدن ساير ژن هاي روشن باكتري

نكته19: وقتي يك ژن مورد استفاده قرار مي گيرد مي گويند آن ژن بيان شده و به اصطلاح روشن است و وقتي ژن كورد استفاده قرار
نمي گيرد مي گويند ژن خاموش است.اين كه در يك زمان مشخص كدام ژن ها روشن و كدام ژن ها خاموش باشند به تنظيم بيان ژن معروف است.ماده ژنتيك همه سلول هاي بدن ما يكسان است اما تفاوت در شكل و كار سلول هاي بدن ما مربوط به بيان ژن ها
مي باشد در واقع آنچه كه فنوتيپ را تعيين مي كند نوع پروتئين ها است.

تست) تفاوت شكل و كار سلول هاي بافت هاي مختلف بدن به چه دليل است؟
1- ژنوتيپ متفاوت                                                  2- حذف ژن هاي غير مورد نياز در هر بافت
3- توالي گوناگون نوكلئوتيد ها در ماده ژنتيك              4- ژن هاي بيان شده گوناگون

نكته20: در پروكاريوت ها تنظيم بيان ژن عمدتا هنگام رونويسي انجام مي شود. اگر سدي بر سر راه RNA پلي مراز قرار بگيرد كه مانع
حركت آن بر روي ژن شود آن ژن رونويسي نخواهد شد.اين سدها در واقع پروتئين هاي بزرگي هستند بنام مهار كننده كه به توالي
مخصوصي از
DNA بنام اپراتور متصل مي شوند.اپراتور مجاور راه انداز است. رمز هاي پروتئين مهار كننده روي ژن تنظيم كننده قرار دارد.

تست) كداميك ساختار غير پروتئيني دارد؟
1- پاراتومون                        2- مهار كننده اپران لك                  3- اپراتور                     4-
DNA پلي مراز

نكته21: هر اپران از يك يا چند ژن ساختاري و بخش تنظيم كننده ساخته شده است.منظور از ژن ساختاري قسمتي از DNA است كه از روي
آن
RNA ساخته مي شود.اپراني كه متابوليسم لاكتوز را تنظيم مي كند اپران لك نام دارد.اپران لك از 3 ژن ساختاري 1و2و3 ، اپراتور
و راه انداز ساخته شده است. هر 3 ژن تحت كنترل يك بخش تنظيم كننده هستند و همگي يك راه انداز دارند.بنابراين از روي هر 3 ژن يك
mRNA ساخته مي شود به اين نوع mRNA ، mRNA چند ژني مي گويند.وقتي لاكتوز در محيط نيست مهار كننده به اپراتور متصل و بنابراين اپران خاموش است اما وقتي لاكتوز در محيط باشد درون باكتري به آلولاكتوز تبديل مي شود و آلولاكتوز به مهار كننده
متصل مي شود و تغييراتي در شكل آن پديد مي آورد بنابراين مهار كننده ديگر نمي تواند به اپراتور متصل شود و اپران روشن مي شود.
آلولاكتوز را عامل تنظيم كننده و مهار كننده را پروتئين تنظيم كننده مي نامند.

تست1) عامل تنظيم كننده اپران لك چيست و در كجا ساخته مي شود؟
1- مهار كننده
محيط اطراف باكتري                               2- مهار كننده درون باكتري
3- آلولاكتوز
محيط اطراف باكتري                                4- آلولاكتوز درون باكتري

نكته22: در سلول هاي يوكاريوتي اپران وجود ندارد.در اين سلول ها به دليل وجود غشاء هسته پديده رونويسي از پديده ترجمه جدا است و در نتيجه فرصت بيشتري براي تنظيم بيان ژن وجود دارد و تنظيم بيان ژن ممكن است قبل از رونويسي ، هنگام رونويسي و يا بعد از خروج mRNA از هسته و هنگام ترجمه يا بعد از عمل ترجمه رخ دهد.غالبا بيان ژن در يوكاريوت ها هنگام شروع رونويسي است.

تست1) كدام در سلول هاي يوكاريوتي يافت نمي شود؟
1- اپران                        2- تاژك                           3-
DNA حلقوي                        4- ژن هاي گسسته

تست2) در يوكاريوت ها بيان ژن از كدام مرحله آغاز مي شود؟
1- پروتئين سازي                   2- رونويسي                       3- بلوغ
mRNA                  4- همانند سازي

تست3) در عامل كدام بيماري پديده رونويسي از پديده ترجمه جدا است؟
1- بوتوليسم                         2- سل                               3- مالاريا                               4- ديفتري

نكته23: در يوكاريوت ها بر خلاف پروكاريوت ها آنزيم RNA پلي مراز به تنهايي نمي تواند راه انداز را شناسايي كند و شناسايي راه انداز به كمك پروتئين هاي مخصوصي بنام عوامل رونويسي صورت مي گيرد. عوامل رونويسي متعددند و تركيب هاي مختلفي از آنها ايجاد
مي شود.گروهي از عوامل رونويسي به راه اندز متصل مي شوند و بعد آنزيم
RNA پلي مراز به آنها مي پيوندد. افزاينده بخشي از مولكول DNA است كه به كمك عوامل رونويسي متصل به آن عمل رونويسي را تقويت مي كند. راه انداز ممكن است هزاران نوكلئوتيد از ژن فاصله داشته باشد كه افزاينده و عوامل رونويسي متصل به آن ( موسوم به فعال كننده ) با تشكيل حلقه در DNA در كنار RNA پلي مراز و ساير عوامل رونويسي روي راه انداز قرار مي گيرند.

تست1) براي شروع رونويسي در سلول هاي يوكاريوتي RNA پلي مراز و فعال كننده در چه حالتي قرار دارند؟
1- جدا از
DNA و در كنار هم قرار دارند                         2- جدا از DNA و با فاصله از هم قرار دارند
3- متصل به
DNA و با فاصله از يكديگر قرار دارند            4- متصل به DNA و در كنار هم قرار دارند

تست2) در DNA سلول هاي يوكاريوتي كدام بخش ممكن است فاصله زيادي از ژن داشته باشد و هنگام رونويسي چگونه از نظر فضايي به ژن نزديك مي شود؟
1- راه انداز
تشكيل حلقه در DNA                                       2- افزاينده تشكيل حلقه در DNA
3- راه انداز
حذف قطعه اي از DNA                                    4- افزاينده حذف قطعه اي از DNA

نكته24: هر گونه تغيير در ساختار DNA را جهش مي گويند. جهش در سلول هاي جنسي ممكن است به زاده ها منتقل شود اما جهش در
سلول هاي بدني فقط خود فرد جهش يافته را متأثر مي كند.جهش هايي كه يك يا چند نوكلئوتيد ژن را روي يك كروموزوم تغيير
مي دهد به جهش نقطه اي موسوم اند
                        1- جانشيني = يك نوكلئوتيد از يك ژن با نوكلئوتيد ديگري عوض مي شود.
جهش نقطه اي  

                                 2- جهش تغيير چهار چوب = افزايش يا كاهش نوكلئوتيد ها كه باعث به هم ريختن رمز 3 حرفي مي شود.
گاهي جانشيني در بيان ژن تأثيري ندارد چون ممكن است كدون جديد نيز رمز آمينواسيد قبلي باشد.

تست1) هر گونه تغيير در ساختار كدام ماده را جهش مي نامند و جهش ها كدام مواد را ايجاد مي كنند؟
1-
RNA- پروتئين هاي غير طبيعي                                 2- DNA- پروتئين هاي غير طبيعي
3- پروتئين
اسيد هاي آمينه غير طبيعي                            4- اسيد آمينه پروتئين هاي غير طبيعي

تست2) جهش تغيير چهار چوب به چه معناست ؟
1- هر گونه تغيير در ساختار
DNA كه موجب تغيير بيان ژن مي شود.
2- هر گونه تغيير در ساختار
DNA كه موجب ساخته شدن پروتئيني متفاوت شود.
3- تغييري در ساختار
DNA كه موجب اشتباه خوانده شدن حروف 3 نوكلئوتيدي شود.
4- عوض شدن نوكلئوتيد يك ژن با نوكلئوتيد ديگر.

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر 1390ساعت 17:41  توسط   |